Морален смисъл

Какво е морално Смисъл:

Моралният смисъл е това, което характеризира чувството, което съответства на морала, според моралните ценности (добро и зло, правилно и грешно и т.н.), присъстващи в дадено общество.

От философска гледна точка, емоциите са последствия, предизвикани от действия или възприятия, интерпретирани чрез концепцията за правилно и грешно, за добро и зло, за щастие и страдание и т.н.

Например, чувството на бунт, възмущение и гняв, че старецът е пренебрегнат, съпругът бие жена си или тъгата, че на улицата виждам изоставено дете, са чувства, които се проявяват въз основа на морални ценности, които преобладават в това общество, и това определя какво е правилно и кое не е наред.

В много случаи тези морални ценности са обвързани с гражданските закони, но това не е правило. Моралът се формира от норми, придобити чрез култура, традиция, договорености и ежедневно поведение на човека в определено общество.

Това означава, че моралните ценности, които са в сила на Запад, може да не са еднакви на Изток и има големи различия между деянията, които се считат за морални и неморални сред обществата, принадлежащи към всеки регион.

Научете повече за значението на морала.

Морално чувство и морално съзнание

Основната разлика между моралното чувство и моралната съвест е в съмнение.

Докато моралният смисъл е чувството и непосредственото действие в отговор на емоциите, предизвикани от моралните ценности, моралното съзнание е свързано с размишлението върху решенията, които трябва да вземе, по отношение на поведението на себе си и другите.

Моралната съвест изисква индивидът да бъде отговорен за своите действия, като изцяло поема последствията от неговите нагласи.

Например, когато някой намери портфейла с пари на улицата и го върне на законния си собственик, този човек използва моралната си съвест, за да направи това, което според тях е в съответствие с техните морални ценности, приемайки последствията, които техният акт ще донесе той предпочиташе да прави това, което смяташе за морално правилно, а не лесно да получава допълнителни пари.

Научете повече за значението на Senso.

Морален и етичен смисъл

Идеята за етиката и моралния смисъл обаче са свързани, докато първата се стреми към по-широко обсъждане на моралните ценности, които ръководят човешките същества; моралният смисъл се основава на особените обичаи, табута и традиции, които проникват във всяко общество.

Научете повече за значението на етиката.