Ipso facto

Какво е Ipso facto:

Фактът на Ипсо е израз на латински, което означава "от самия факт", "по тази причина" или "следователно", в превода на португалския език.

Понастоящем този израз продължава да се прилага широко в правната сфера и в областта на биологичните науки, например.

В рамките на закона, ipso facto е латинизация, използвана в смисъл на доказване на определен факт от неговите естествени последици, акт или събитие.

С други думи, става въпрос за обяснение на нещо, което се е развило като естествено следствие от дадено нещо или ситуация.

Пример: " съдията ги е освободил, декларирайки, ipso facto, нулево изпълнение ".

В противовес на дефиницията на ipso facto, съществува изразът ipso jure, който означава "по право сам" или "според закона". В този смисъл, това означава, че решението се взема от "силата на закона", тоест нещо, което произтича от едно право.

Тъй като това е израз на латински, правилото гласи, че ipso facto трябва да бъде написано с курсив и с малки букви.