Социално неравенство

Какво е социално неравенство:

Социалното неравенство е концепция, която засяга най-вече неразвитите и слабо развитите страни, където няма баланс в стандарта на живот на неговите жители, било то в икономическото, училищното, професионалното, половете и др.

Феноменът на социалното неравенство се характеризира главно с икономическото неравенство, т.е. когато доходът се разпределя неравномерно в обществото; като притежатели на много стоки, а други живеят в крайно нещастие.

Социалното неравенство се дължи на липсата на качествено основно образование, малко възможности за заетост, липса на стимули за консумация на културни стоки, като например посещение на филми, театър и музеи; наред с други характеристики.

Причини за социално неравенство

Сред факторите, които осигуряват социално неравенство, са слабото разпределение на доходите, концентрацията на богатството и липсата на инвестиции в социалните политики .

Лошото разпределение на доходите е неравенството между богатите и бедните, възниква, когато по-голямата част от населението живее с ниски доходи и малко хора концентрират големи богатства (концентрация на богатство).

Вече липсата на инвестиции в социалните политики се случва, когато правителствата не правят достатъчно инвестиции, за да посрещнат нуждите на населението. Когато социалните инвестиции са ниски, предлаганите услуги за населението са недостатъчни или с лошо качество.

Растеж на социалното неравенство

Някои учени твърдят, че нарастването на социалното неравенство започва с възхода на капитализма, с натрупването на капитал (пари) и частна собственост. Икономическата сила беше концентрирана в ръцете на най-богатите, докато най-бедните семейства бяха „маргинализирани“ („маргинализирани“) в обществото.

Днес недостатъчният икономически растеж на една страна е посочен и като една от причините за нарастване на социалното неравенство.

Научете повече за капитализма.

Последици от социалното неравенство

Социалното неравенство е врата към други видове неравенства, като неравенството между половете, расовото неравенство, регионалното неравенство и др.

Като следствие от социалното неравенство възникват няколко социални проблема, които засягат обществото:

 • Фавели (бедняшки квартали),
 • Глад и мизерия,
 • Детска смъртност,
 • безработицата,
 • Обществено образование с лошо качество,
 • Повишена престъпност,
 • Появата на различни социални класове,
 • Забавяне в развитието на икономиката в страната,
 • Трудности при достъпа до основни услуги, като здравеопазване, обществен транспорт и основни санитарни условия,
 • Намален достъп до културни и развлекателни дейности.

Вижте също значението на бедността.

Социално неравенство в Бразилия

В Бразилия социалното неравенство е поразително и засяга повечето бразилци, което се потвърждава от резултатите от Националното изследване на домакинствата (PNAD). От 2016 до 2017 г. индексът за крайна бедност в страната нарасна малко над 11%.

В сравнение с други страни Бразилия се нарежда на десето място по отношение на световното социално неравенство, документ, организиран от ООН (ООН).

Причини за социално неравенство в Бразилия

Освен лошото разпределение на доходите и концентрацията на богатство, те са и причини за социално неравенство в Бразилия: липса на достъп до качествено образование, ниски заплати, несправедлива фискална политика и лош достъп до основни услуги (здраве, транспорт) обществени и основни санитарни условия, например).

Вижте повече за основните причини за социалното неравенство.

Последици от социалното неравенство в Бразилия

Социалното неравенство е отговорно за възникването и разрастването на няколко проблема, като основните са:

 • Повишени нива на безработица,
 • Растеж на глада,
 • Укриване на училище,
 • Трудности при достъпа до услуги като качествено здравеопазване, образование и жилищно настаняване,
 • Увеличаване на детската смъртност,
 • Малък икономически растеж,
 • Повишаване на престъпността.

Научете повече за социалната уязвимост и социалните проблеми.