A priori

Какво е априори:

A priori е израз, използван за позоваване на принцип преди опита . Априори е наречието на латинския език, което не се намира в речника на португалския език, но е много използвано за обозначаване на " това, което идва преди ". Ex: При победата в изборите, a priori, не е възможно да се правят изводи.

За разлика от "априори ", латинският израз " a posteriori " се отнася до разсъждение, в което тя се връща от ефекта към причината.

A priori in Философия

Във философията априорната фраза се отнася до знанията, придобити без да се брои опитът, който се придобива чрез дедукция.

Изследванията на човека около познанието са древни. Няколко философски теории се опитват да разкрият проблемите.

За Рене Декарт, разумът е способност, независима от опита, но вродено знание, априори, където то е ограничено до чисто аналитична преценка, както в неговата фраза "Мисля, затова съм".

Рационализмът приема съществуването на вродени истини и " априорни " истини. Кант извършва синтез на рационализъм и емпиризъм, като съхранява данните в опит с позоваване на всички знания и в същото време потвърждава съществуването на априорни форми.

В книгата "Критиката на преценката" Кант установява " априорния " характер на естетичната преценка, определяйки красотата като "безкраен край" и наричаща трансцендентална естетика науката за всички " априорни " принципи на чувствителност.