За да се направи извод

Какво е извод:

Изводът означава да се направи заключение . Това е да се стигне до окончателно заключение, по някакъв факт се е случило, чрез последващите удръжки .

Изводът е преходен глагол, който е свързан по същия начин, както глаголът се придържа. От латинските inrerere, което означава да се заключи.

Изводът е да се формира окончателна идея, някаква информация, чрез разсъждение, разглеждане на фактите. Например: липсват елементи, които да изведат тяхната честност.

Когато стигнем до заключението за някакъв факт, основан на предположения, просто като предположим нещо, правим предположение.

Информацията може да бъде предадена и да съдържа идеи, които се подразбират и за да ги разберем, трябва да търсим аргументацията, за да се опитаме да направим извод

Думата inferir се използва много често в правната област . Например: "Тя не може да бъде изведена от документацията, събрана в архивите". (изготви заключение); "Консенсусен развод ни позволява да заключим, че е налице последната присъда на чуждото решение". (в заключение); "Намерете в регистрите причините, които водят до заключение в полза на ответника." (до завършване)