Научен метод

Какво е научен метод:

Научният метод е набор от основни норми, които трябва да се следват, за да се произведат знания, които имат строгост на науката, т.е. метод, използван за изследване и доказване на определено съдържание .

Научният метод се основава на систематичното наблюдение на фактите, последвано от експерименти, логически изводи и научни доказателства за получените резултати. За някои автори научният метод е логиката, прилагана към науката.

Научният метод е систематична работа, в търсенето на отговори на изследваните въпроси, това е пътят, който трябва да се следва, за да доведе до формулиране на научна теория. Това е внимателна работа, която следва систематичен път.

Научният метод е инструмент на изследователя, който в края на своя изследователски процес обяснява и прогнозира набор от събития от приложението на неговите тези. Научна статия е резултат от проучване, проведено и доказано от научния метод.

Научният метод е начин да се докаже достоверността на някои тези, дискредитирани от скептицизма. За разлика от научния метод, има емпиричен метод, който се основава само на опита, без научен процес.

Вижте какво да напишете в методологията.