Информационни технологии

Какво е информационна технология:

Информационната технология (известна също под акронима TI ) е област, която използва компютри като средство за производство, предаване, съхранение, достъп и използване на различна информация .

Тъй като информационните технологии могат да бъдат обхванати и да бъдат използвани в различни контексти, нейното определение може да бъде доста сложно и широко. Технологията се използва за обработка на информацията, като помага на потребителя да постигне определена цел.

ИТ се развиха значително с бързото развитие на технологиите и с това развитие все повече решения се предоставят от компютрите. Тенденцията е информационните технологии да стават все по-важни в нашето общество, където компютъризацията на различно съдържание се е превърнала в норма.

Информационните технологии могат да бъдат разделени според следните области:

  • Хардуер и компоненти;
  • Софтуер и неговите носители;
  • Телекомуникационни системи;
  • Управление на информация и данни.

Ние живеем в информационната ера и потенциалът на новите технологии е неоспорим. Този потенциал обаче може да се използва положително или отрицателно, като се повдигат въпроси за предимствата и недостатъците на новите технологии.

Информационни и комуникационни технологии

Информационните и комуникационните технологии или ИКТ са областта, която използва технологични средства с цел улесняване на комуникацията и постигане на обща цел.

Освен че облагодетелстват промишленото производство на дадена стока, ИКТ служат и за подобряване на комуникационните процеси. По този начин образованието е една от областите, които най-много се възползват от прилагането на ИКТ. По-доброто учене е едно от последствията от по-добрата комуникация.

Информационните и комуникационни технологии също могат да революционизират бизнес процесите и научните изследвания.

Информационни технологии в компаниите

Информационните технологии са важна част, която може да има положително въздействие върху света на бизнеса.

ИТ позволява подобрение в стратегическия и функционален контекст, което позволява на компанията да подобри процеса на планиране и да взаимодейства с околната среда по-продуктивно.

Курсове по информационни технологии

Доказателство за нарастващото значение на тази област в нашето общество е наличието на обучение на специалисти в тази област. В момента има около 140 училища в Бразилия, които предлагат курсове, свързани с управлението на информационните технологии. Професионалист в тази област управлява бази данни, разработва системи и управлява мрежи. Този специалист може също да се специализира в определена област.