извод

Какво е извод:

Изводът е приспадане, направено въз основа на информация или разсъждение, което използва наличните данни, за да стигне до заключение.

Изводът е да се изведе логически логически резултатът от интерпретацията на друга информация. Изводът може да означава и излизане от други възприятия или анализ на един или повече аргументи.

Това е женственото съществително и произхожда от латинската инфекция .

Пример: Ако имам пари, ще пътувам. Ако пътувам, ще бъда щастлив. Така че, ако имам пари, ще бъда щастлив.

Силлогизмът е модел на разсъждение, основаващ се на идеята за приспадане от две предпоставки, тоест, това е вид заключение.

Виж също значението на силогизма.

Причинно-следственото заключение се случва чрез установяване на причинно-следствена връзка (причина и следствие) между фактите, от наблюдението на събитията.

Пример: Вали. След дъжда идва слънцето. Тогава скоро ще изгрее слънцето.

Правила за извеждане

Правилата за извод са методи, които се използват, за да се направи заключение и да се стигне до заключение от една или повече известни предпоставки. Основните аргументи (предположения) се използват, за да се получи стойност (заключение).

Примери

  • Всяко куче е сладко. Марли е куче. Така че, Марли е красив.
  • Ако X> 5 = P и X 5 = X <1.

В този случай X> 5 = P и X 5 = X <1 е заключението.

Текстово заключение

Текстовият извод е свързан с разбирането за четене. Това означава да се интерпретират елементите, които са изрични и скрити в текста, като се анализират заедно всичко, което е написано, и разбирането на централната идея на текста. Текстовото заключение може да изисква някакво предварително знание за темата за четене.

Статистически извод

Статистическият извод дава заключения от събраните данни от извадки. Тези данни се използват като основа за заключение за конкретна ситуация или хипотеза. Такъв е случаят например със събирането на данни при демографското преброяване.

Синоними на извод

  • заключение
  • въвличане
  • дедукция
  • индукция
  • следствие