критичната

Какво е Breakeven:

Break-even ( reads breikíven ) е английски термин, който обозначава точка на равновесност в бизнеса, където няма загуба, печалба, загуба.

За инвеститора, прекъсването е точката, от която той спира да губи пари и започва да печели и балансира инвестирания капитал. Счита се, че на този етап няма печалба или загуба.

Терминът точка на прекъсване (BEP) се използва в икономиката и финансите, за да се посочи точката на баланс между разходите и приходите на компанията. Когато изчисленията показват, че дружеството е достигнало точката на равновесност, това означава, че общите разходи и разходи са равни на общите приходи, т.е. дружеството не е имало печалба или загуба.

Над тази точка, резултатите на компанията ще бъдат положителни и ще покажат печалба, тъй като всички разходи са платени и все още има излишък. От друга страна, ако счетоводните отчети на фирмите посочват стойности под точката на баланс, това означава, че получените приходи не са достатъчни за покриване на разходите и разходите, а след това има загуба.

Break-even Point е важен инструмент за компанията, както и позволява анализ на осъществимостта на даден бизнес, също така позволява контрол на резултатите.