Паричен поток

Какво е паричен поток:

Паричният поток е инструмент, който контролира финансовото движение ( входящи и изходящи парични средства) в даден период на дадено дружество.

Паричният поток улеснява управлението на дадено дружество, за да знае точно каква сума да заплати със задълженията, какви суми да получат и какъв ще бъде наличният баланс в този момент. Разликата между постъпленията и плащанията е деноминиран баланс.

При анализа на паричния поток, ако балансът е отрицателен, това означава, че фирмата има повече разходи, в този случай мениджърът ще трябва да преразгледа разходите, за да увеличи притока на пари. От друга страна, положителното салдо показва, че дружеството е в състояние да изплати задълженията си и да има финансова наличност.

Паричният поток е ключов ресурс за мениджърите да знаят точно финансовото състояние на компанията и, въз основа на резултата, решават следните пътища.

Паричният поток може да бъде направен във формат на електронни таблици (шаблон за паричен поток), много електронни таблици са достъпни онлайн . Много компании правят този финансов контрол с помощта на някои компютърни програми като Microsoft Office Excel.

Дисконтиран паричен поток

Дисконтираният паричен поток е метод за оценка, използван за оценка на привлекателността на инвестиционната възможност. Този анализ използва бъдещите прогнози за свободните парични потоци и ги дисконтира (най-често използвайки среднопретеглената цена на капитала), за да достигне до текуща стойност, която се използва за оценка на инвестиционния потенциал.

Свободен паричен поток

Свободният паричен поток представлява парите, които една компания може да генерира, след като раздели необходимите средства за поддържане или разширяване на активите си. Свободният паричен поток е важен, защото позволява на бизнеса да търси възможности, които увеличават стойността на акционерите.