местоимение

Какво е местоимение:

Заместникът е класът думи, който замества съществителното (име). Тя има за цел да посочи речта на човека или да се позиционира във времето и пространството, без да използва неговото име.

Заместникът на съществителното е този, който изпълнява функцията на съществителното. Пример: Тя е моят гост.

Наименованието прилагателно е това, което придружава или променя съществителното. Пример: Моята писалка е синя, тези писалки са сини.

Местата се различават по пол, номер и лице.

Заместниците имат няколко характеристики: те образуват няколко затворени морфологични системи (аз, вие, той и т.н., моят / моят, вашият, вашият и т.н.); повечето приемат, като имена, морфеми по пол и брой; те действат чрез намек за нещо, което вече е споменато или подразбирано в съобщението или в езиковия или екстралингвистичен контекст, като поддържат, дори когато са изолирани, родова семантична база с капацитет да се позовават на друго лексикално постижение и т.н.

Лечение на местоимения

Местните местоимения показват формално или неформално лечение: Вие, Ваше Величество, Ваше Величество ...

Научете повече за местоименията на лечението.

Относителни местоимения

Относителните местоимения са тези, които се отнасят до споменатия по-рано термин: чиято, която, която, ... установява връзка между това, за което се говори и изявлението, което ще бъде направено за тях.

Лични местоимения

Личните местоимения представляват речевите хора (първо, второ или трето): Аз, вие, той, ние, вие, те.

Също така, личните местоимения са форми, които служат като допълнение (мен, мен, мен, нас, нас, вас, вас, вас, вас, с вас, ако можете, аз, с тях, тях).

Личните местоимения все още се разделят на: прави лични местоимения (при упражняване на предметната функция); и косо лични местоимения (когато заместват съществителното и допълват глаголите).

Демонстративни местоимения

Демонстративните местоимения указват позицията на нещо, поставящо се в пространството и времето: това, това, че ... Тези местоимения установяват връзка между това, което тя представлява или определя, и трите обхвата на дискурса: това, онова, и т.н.

Притежателни местоимения

Притежателните местоимения изразяват представата за притежание на нещо: моето, вашето, вашето, вашето ... Това показва на кого принадлежи това, което се споменава в речта.

Неопределени местоимения

Неопределените местоимения показват количеството на това, което е неясно или неточно: никой, никой, не ...

Запитващи местоимения

Запитващите местоимения служат за формулиране на разпит. Обикновено това е относително местоимение, използвано за разпитване: кой, какво, кой ...

Косни местоимения

Наклонените местоимения действат като пряко или непряко допълнение: аз, te, se, me, ti ...

Вижте също значението на прилагателно, глагол и предлог.