всемогъщ

Какво е Всемогъщо:

Всемогъщият означава някой, който е способен да върши всичко, няма никакви трудности и кой е Всемогъщ . Всемогъщо същество е този, който не се нуждае от никой, който е могъщ във всяко едно отношение.

Тази дума се използва широко, за да квалифицира Бог в различни религии, като християнството, юдаизма, исляма и т.н. Хората от тези религии вярват, че техният Бог е всемогъщ, че той е висше, висше същество, със сили, по-големи от всяко човешко същество.

Терминът всемогъщ е възникнал в Древна Гърция, с митология, в която присъстваха многобройни черти като всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. Всемогъщият е, че съществото, което има неограничена власт, всезнаещо, е човек, който притежава всички познания за света, във всички области, а вездесъщото е съществото, което присъства навсякъде, навсякъде. Характеристики като тези могат да принадлежат само на един Бог.

Вижте също значенията на вездесъщите, всезнаещите и митологията.