мярка

Какво е мярка:

Мярка означава да се определи мярката, да се изчисли. Това е същото като измерването. Измеримото е това, което може да бъде измерено. Определянето на измерването се основава на стандартна референтна стойност на измерването: метри, хектари и др. Например, "техникът ще измери земята за споделяне на стоки." Неизмеримо е това, което не може да бъде измерено.

В Математиката, по-конкретно в Теория на измерването, измеримият е наименованието, което обикновено се дава на набор, принадлежащ към определящия домейн на дадена мярка. Интересен резултат от тази теория показва, че чрез разширяване на интуитивното понятие за дължина, област или обем, не всички набори са измерими.

Измерването също придобива значението на темпото, забавянето, темпото. Например, "измерване на стъпките".

Измерването е производна дума, която се използва в някои области със значението на оценката, независимо дали е парична стойност или други атрибути. В счетоводството например говорим за измерване на активите.