Реални унции

Какви са истинските унции:

Реалните такси са задължения, които ограничават ползването и разпореждането с имущество, те представляват права върху нещо друго. Те са обременени с права, чиято полезност ще бъде да генерират лични кредити в полза на притежателя.

Реалните дългове се различават от реалните права и действителните права на гаранция и техните прилики се определят от закона. Те са задължения за периодично или многократно изпълнение на обезщетения, които попадат върху притежателя на определен актив и стават обвързани с нещата, които ще служат като гаранция за изпълнение. В реални такси задължението пада и върху това кой е собственикът на това нещо.

За да има реално обезпечение, е необходимо собственикът на вещта всъщност да е длъжник, който е обвързан със задължение, а не само собственик или притежател на определен актив, чиято стойност гарантира задлъжнялостта на другите.

Друго значение за истинските тежести е удостоверението за реални тежести, което е като свидетелство за раждане на имот, този документ се получава в регистъра на района, в който се намира имотът.

Вж. Също значението на инверсия на тежестта на доказване.