Джендър идеология

Каква е идеологията на пола:

"Идеология на пола" е израз, използван от критиците на идеята, че половете са всъщност социални конструкти. За поддръжниците на тази "идеология" има не само мъжки и женски пол, но и спектър, който може да бъде много по-широк от идентифицирането само с мъж и жена.

Така наречената "идеология на пола" ще представлява концепцията, която подкрепя половата идентичност . Тя се състои от идеята, че човешките същества се раждат еднакви, дефиницията на мъжкото и женското е исторически-културен продукт, мълчаливо разработен от обществото.

Това означава, че възприемането от страна на даден пол не е избор, а разбиране на тяхната идентичност и на това как те се разпознават като индивиди, независимо от техния биологичен пол.

Следователно трябва да се внимава при използването на термина "идеология на пола", тъй като дискусиите, свързани с пола (полова идентичност), не са идеология, която е набор от ценности и идеи по дадена тема.

Какво е полова идентичност?

Традиционно, думата пол обикновено се интерпретира като синоним на приписвания пол, тоест, съответстващ на половия орган, в който е роден индивидът (пенисът е мъж, вагината е женска).

Но според половата идентичност фактът, че дадено лице е роден с мъжкия половен орган, не го кара да се идентифицира като мъж.

Организацията на обединените нации (ООН) вече заяви, че половата идентичност е начинът, по който човек разпознава себе си, как възприема собствената си идентичност.

По този начин застъпниците на т.нар. "Идеология на пола" идентифицират пола като проекция на всичко, което обществото и културата очакват да бъдат типични за мъжкото и женското поведение, например. И в този случай тези поведения не е задължително да са свързани с определения пол.

Гендерна идентичност и сексуална ориентация

Друго често срещано объркване е между половата идентичност и сексуалната ориентация. Последното се отнася до сексуалните предпочитания, които даден човек притежава и които могат да бъдат разделени на: асексуален, хомосексуален, бисексуален и пансексуален, например.

По този начин "идеологията на пола" ще бъде широчината на тези идеи, поставяйки пола като нещо, което може да бъде променливо и не ограничено, както е определено от биологичните науки.

Научете повече за значението на идеологията и идентичността.

Дискусия за идеологията на пола в Бразилия

В Бразилия дебатът за „идеологията на половете“ (неправилен термин за позоваване на равенството между половете) се засили с структурирането на Националния образователен план (ПНП) ​​през 2014 г.

В този случай предложението на Министерството на образованието (МИК) да включи теми, свързани с половата идентичност и сексуалността в образователните планове в цялата страна.

Критиците на "идеологията на пола" обвиняват предложението за индоктриниране на деца, разрушавайки традиционните семейни концепции, особено тези, основани на религиозни предписания.

Защитниците на така наречената "идеология на пола" обаче твърдят, че законопроектът има за цел да засили необходимостта различните училищни идентичности да се обсъждат в училищата, като помага за намаляване на предразсъдъците и насърчаване на по-равнопоставено общество и зачитане на различията.

Научете повече за неравенството между половете.