Категоричен императив

Какво е категоричен императив:

Категоричният императив е концепция на философията, разработена от философа Имануел Кант, който твърди, че всяко човешко същество трябва да действа според моралните принципи.

Имануел Кант

За Кант е наложително всеки план, който показва, че дадено действие трябва да бъде приложено на практика, което е подложено на анализ.

Концепцията за императив анализира мотивацията, която кара човека да действа в различни житейски ситуации.

Различни кантовски императиви

Имануил Кант раздели понятието за императив на две направления: категоричен императивен и хипотетичен императив .

Категоричен императив

Категоричният императив има за своя основна концепция чувството за морал, принципи и уважение.

Всяко действие, което се прилага на практика, отчита не само целта, която си поставя, но и начина, по който се постига тази цел.

Освен че е от основно значение, че никой не е увреждан, важно е поведението на тези, които упражняват действието, да има вътрешна морална загриженост, която е независима от наказание или друг вид вреда.

Категоричният императив твърди, че индивидите трябва да действат в съответствие с това, което биха искали да видят като универсален закон, т.е. те не трябва да правят на другите това, което не биха искали другите да правят с тях. Поради това понятие за закон категоричният императив също е определен като универсален императив .

Пример за категоричен императив

Не шофирайте с висока скорост .

Отбележете, че в горното изречение моралната съвест на човека, който изрече фразата, знае, че не шофирането с висока скорост е задължение; е начин да не рискуваме живота си, а не живота на другите, да бъдем отговорни пред себе си и към ближния си.

Това само по себе си е достатъчно, за да се приложи на практика действието на не шофиране с висока скорост. Имайте предвид, че няма загриженост за наказанието, което може да се приложи, ако това задължение не е изпълнено.

Независимо от наказанието, мотивацията за действие е моралната загриженост, а не страхът от възможна глоба.

Значение на категоричния императив

Концепцията за категоричния императив е от голямо значение в идеала за хармоничен живот в обществото, тъй като защитава, че всички хора се държат етично и морално и действат без да увреждат или да се възползват от другите.

Философията на категоричния императив проповядва, че това трябва да се приложи на практика за въпрос на съвест и морално задължение, а не за страх от получаване на наказание, ако някой е в противоречие с това, което се счита за правилно.

Най-голямата полза от практикуването на тази философия е мирно социално съжителство, тъй като максимата на ежедневието не е да правим с другите това, което човек не иска да направи за себе си.

Хипотетичен императив

Хипотетичният императив е напълно противоположна концепция на категоричния императив.

Централната идея на категоричния императив е да следва идеята като начин за постигане на определена цел. Съществува пряка връзка между действие и цел, тоест, за да се постигне х и това трябва да се направи.

Този императив се нарича хипотетичен, защото действието, необходимо за достигане до края, може или не може да бъде приложено на практика, в зависимост от волята и склонностите на това кой в ​​крайна сметка ще го упражнява.

Не е важно обаче дали тази цел следва принципите на морала и етиката. Фокусът е да имаме цел и да действаме по начин, който ще ви спечели, независимо от обстоятелствата и всички останали.

Пример за хипотетичен императив

Ако не искате да платите глоба, не шофирайте с висока скорост.

Трябва да се отбележи, че в изречението по-горе основната грижа на лицето е неплащането на глобата.

Не съществува морална загриженост за собствената неприкосновеност или физическата цялост. Това, което го прави "внимателен", е хипотезата, че е арестуван, а не чувство за отговорност.

Научете повече за императив.

Кантианските принципи

Според Кант моралът на човешкото същество не зависи или е свързан с преживяването, което той преживява, тоест, това е капацитет, който вече е роден с човешкото същество; е вродена.

По този начин всички хора могат да разграничат това, което е добро от грешното.

Кантианската етика е напълно обоснована в категоричния императив.

Кантианският морал не толерира нагласите и действията, мотивирани от интереси, защото се основава на задължението да действа морално.

Научете повече за морала и етиката.

Любопитно за Емануел Кант

Бащата на Кант бил известен като човек, който проповядвал истината преди всичко.

От неговите принципи на етиката и морала е възможно да се осъзнае, че Кант е бил пряко повлиян от етичния строгост на баща му.

Самият философ дори изразяваше писмено, че в бащината си къща никога не е имало място за нещо, което да се противопоставя на благоприличието и истинността.