контекст

Какво е Контекстуализация:

Контекстуализацията е действие за създаване на контекст за определено нещо, обикновено с цел да се обяснят мотивите или характеристиките, предшествани от дадена ситуация, например.

Контекстуализацията е важна, за да има правилно разбиране на даден предмет, тъй като в този случай се представят обстоятелства, които помагат за формирането на пълно разбиране на даден предмет, а не на фрагментиран начин.

Някои изрази могат да се използват като синоними на контекстуализацията, като например: представяне на контекста; опише контекста; разкриват обстоятелствата; разгледайте според контекста; интерпретира според контекста.

Като правило, контекстуализацията е един от етапите, използвани в академичните и научните трудове (TCC, например), с цел да обоснове и проследи историята за обекта на изследване. С това авторът е в състояние да изгради логичен път за разработване и коректен анализ на съответния предмет.

Научете повече за TCC.

За да се направи контекстуализация, преди всичко е необходимо да се събере цялата информация, която се отнася до дадено нещо, или косвено, или пряко. Така например изследователят ще може да разбере поведенческите характеристики, които влияят върху предмета му на изследване.

Вижте също значението на Contextualize.