мазе

Какво е Сутерен:

Сутеренът е основата, основата и основата на нещо или нещо . В контекста на архитектурата, тази дума се използва като синоним на подкрепата, която се прави в една конструкция.

От неговия фигуративен смисъл, сутерена все още може да означава всичко, което служи за обосноваване на нещо, като понятия, идеи и т.н.

Например, научната основа се състои от всички видове научно съдържание, което служи като валиден аргумент за оправдаване или защита на определена идея, концепция, теория и т.н. от гледна точка на науката.

Правното основание представлява всичко, което се основава на реда на правосъдието, т.е. познаване на правния закон. Когато се каже, че дадена ситуация има правно основание, това означава, че тя има валидност и признаване от гледна точка на правосъдието.

Някои от основните синоними на сутерена са: база, основа, принцип, рудимент, основа, основа, структура, подкрепа и подкрепа.

Теоретичен фон

Той се състои от набор от библиографски справки, които служат като основа за статия, теза или работа, която създава нов анализ или теория на даден предмет. Използва се предимно в научната и академичната работа.

Теоретичната основа е известна също като теоретична справка или библиографска справка.

Виж също: смисъл на теоретично позоваване.