интелектуален

Какво е интелектуална:

Интелектуалността е прилагателно, което характеризира нещо или някой, който извършва дейност от психично естество, свързана с интелект и интелигентност. Интелектуал е човекът, който произвежда мисли .

Този термин може да приеме и класификацията на съществителното и да представлява лицето, което живее изключително от интелекта си, т.е. неговата интелигентност и неща, които изискват умствено приложение, като култура, изкуство, музика, литература и т.н.

Така, когато се казва, че даден човек е интелектуалец, това означава, че той е култивиран, че предлага да изучава и да обмисля идеи, които обхващат най-различни теми, които могат да имат някаква социална или индивидуална значимост.

Псевдоинтелектуалците, от друга страна, са фалшиви интелектуалци . Те са индивиди, които претендират, че имат интелектуално знание и които изглежда проявяват интерес към определени предмети, като например науката, културата, изкуството, литературата и т.н., които не харесват.

Някои от основните синоними на интелектуалното са: церебрален, рационален, умствен, интелектуален, духовен, мислител, мъдър, научен, научен, научен, научен и научен.

Интелектуално увреждане

Характеризира се, когато лицето представя интелектуално развитие под средното ниво, с когнитивни (обучителни) трудности и други ограничения в други области, считани за основни, като комуникация, самообслужване, социални умения и др.

Лицата с интелектуални затруднения изпитват трудности при усвояването на информация, процеси и дейности, които са общи за другите хора, и по тази причина децата с този познавателен дефицит трябва да бъдат придружавани от професионалисти и педагози, които могат да предават знания по различен начин.

Основните причини, които могат да доведат до интелектуален дефицит, са свързани с биологични фактори (като например генетични синдроми и хромозомни нарушения, например), но също могат да произтичат от социални, поведенчески и образователни фактори.

Интелектуална собственост

Това е клон на правото, който се състои в запазването и защитата на авторството на знанието или създаването на човешката природа .

Така интелектуалната собственост гарантира, че създателят на една идея, например, не вижда създаването му да бъде откраднато от друг човек. Създателят запазва всички права върху възпроизвеждането на това, което е създал.

Според Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) интелектуалната собственост е разделена на две части: индустриална собственост, която включва създаването на търговски марки, патенти (изобретения), промишлени дизайни и други понятия, които са осезаеми; и авторски права, които обхващат всички културни, художествени и нематериални културни произведения (стихове, филми, пиеси, книги, музика, рисунки и др.).

Интелектуално коефициент

Също известен като IQ, това е тест, който измерва нивото на интелигентност на хората. Накратко, тестът за интелектуален коефициент се използва, за да се определи способността за учене на човек в сравнение с повечето хора в тяхната възрастова група, например.

Научете повече за значението на IQ.