Социално участие

Какво е социално участие:

Социалното участие е концепция, която символизира влиянието на индивидите в организацията на обществото .

Концепцията за социално участие се изучава в социологията като принцип на интеграция на индивидите в различните организационни ядра на обществото, които обсъждат въпроси, отнасящи се до социалната среда.

Социалното участие е от съществено значение за изграждането на процес на промяна в полза на всички групи, които съставляват живота в обществото.

С правилното разпределение на социалното участие, класовете, считани за по-малко облагодетелствани, социално или икономически, имат възможност да изразяват мнение и да участват във важни социални решения.

В този контекст социалното участие става ключов инструмент за функционирането на демократичната държава.

Социално участие и доброволен труд

Социалното участие може да се разбира и като всяко участие на индивида в действията на социално-обществения живот. Активно или пасивно участие в училищни събития и срещи, спортни клубове, сдружения на квартали и други са примери за това как човек може да участва в обществото.

Сред действията, които помагат за подобряване на функционирането на живота в обществото, е доброволният труд .

Доброволческият труд е такъв, при който няма възнаграждение за услугите, предоставяни от индивида, и се извършва доброволно с цел подпомагане на институция, организация или филантропска работа.

Доброволческата работа обикновено е предназначена за социални каузи или обществени движения.

Социално участие в Бразилия

В Бразилия президентът Дилма Русеф издаде Указ № 8, 243 от май 2014 г. за въвеждане на Националната политика за социално участие (PNPS) и Националната система за социално участие (SNPS).

Целта на постановлението е да създаде близост и да сподели с гражданското общество решенията на програмите и публичните политики.

Вижте също значението на гражданството и демокрацията.