RH

Какво е HR:

Съкращението HR означава „Човешки ресурси“. В рамките на една компания, HR е отдел, който отговаря за подбора, наемането, обучението, възнаграждението, обучението по хигиена и безопасност на работното място, както и установяването на цялата комуникация относно служителите на организацията.

HR може също да се отнася до общия брой на служителите и служителите, които съставляват организацията, обикновено наричани човешки ресурси на компанията.

HR също така е набор от практики за човешки ресурси, съставени от всички решения, взети от дружеството за изпълнение на дейностите, присъщи на сектора на човешките ресурси.

Управление на човешките ресурси е област на проучване, която дава възможност на обучените специалисти да управляват хората и да се справят с всички процеси, свързани с управлението на персонала на компанията.

Специалистът по човешки ресурси отговаря за управлението на кариерните планове; определят политиката на заплащане, възнагражденията, стимулите и ползите; оценява необходимостта от наемане на нови служители; разработване на стратегии и оперативни планове за набиране на персонал и осигуряване на интеграция на нови служители в организацията.