Социални науки

Какво представляват социалните науки:

Социалните науки са широка област от изследвания, насочени към разбирането на начина, по който обществото работи, развива и организира.

В социалните науки се изучават всички важни аспекти, свързани с обществото: негови произход, исторически процеси, функциониране, аспекти на развитието, социални трансформации, конфликти, културни характеристики и навици.

Каква е областта на изследване на социалните науки?

Социалните науки работят с изследвания и изследвания върху различните аспекти, свързани с човешкото поведение във времето и как тези поведения могат да повлияят върху структурата на обществото.

За да разберем функционирането на обществото, в допълнение към изучаването на текущите социални феномени, изучаваме и историческия произход на обществото, процесите на развитие и различните човешки поведения.

Разглежда се как социалните аспекти на местното влияние влияят и индивидуализират идентичността на дадено общество. Разглеждат се социални събития, индивидуално и колективно поведение, идентичност на хората, културни, семейни и икономически навици.

Трите области на изучаване на социалните науки

Социалните науки обхващат три различни области на изследване: антропология, социология и политически науки.

  • Антропология : изследва характеристиките на обществото, като културни, религиозни, икономически и семейни структури.
  • Социология : изследва функционирането на социалните отношения между индивиди, които са част от обществото.
  • Политическа наука : изучава функционирането на политиката, идеологиите, режимите и системите на управление и как се развиват отношенията на властта.

Тези области на изследване, всеки със своите особености, се стремят да разберат различните социални аспекти, за да разберат различията на човешката реалност в даден социален контекст.

Какво е значението на социалните науки?

Съществуването на социалните науки е важно за по-доброто разбиране на функционирането на обществото, неговото културно многообразие и поведението на индивидите, като същества, които са част от социална група.

Това е важно, за да се интерпретират по-добре различните социални реалности, както и да се разберат моралните и социалните ценности, които са част от даден социален контекст. Аналогично, социалните науки са важни за разбирането на историческите цикли и социалните трансформации, които се случват във времето.

Резултатите от тези изследвания могат да се използват за много цели. Например, при оценката на правителствените дейности, в образователните проекти, в прилагането на публичните политики, в пазарните проучвания, в политиката и в социалните проекти.

Кой е професионалистът в социалните науки?

Който има обучение в тази област, се нарича социален учен . Този специалист е отговорен за подготовката на изследвания и изследвания в социалните науки.

Работата на социолога включва изучаване на исторически процеси и модификации и анализ на поведението на различни социални групи. Събирането на данни и изследването на функционирането на политическите институции също са част от работата на този професионалист.

Пазарът на труда на социален учен може да бъде доста изчерпателен. Освен, че е изследовател, той може да действа и като говорител, консултант или съветник в различни отрасли на обществото, както в публичната сфера, така и в частната сфера.

Курс по социални науки

Курсът по социални науки продължава средно четири години и обхваща дисциплините от трите области, които са част от социалните науки: социология, антропология и политология.

Сред другите дисциплини, предмети като география, история, антропология, икономика, статистика, социология, философия, политика и научна методология са част от учебната програма на курса. Курсът обхваща и практически теми, които включват полеви изследвания и събиране и анализ на данни.

Курсът може да се получи с две различни квалификации: бакалавърска и бакалавърска . Бакалавърът по социални науки действа предимно в областта на изследванията, анализа на данни и консултациите. Завършил социални науки, освен работа с научни изследвания, е квалифициран и за работа с преподаване в тази област.

Разлика между социалните и хуманитарните науки

Социалните науки изучават най-разнообразните аспекти на обществото и влиянието на човешкото поведение в дадено общество. Човешките науки, докато изучават човешкото същество, са по-загрижени за техните индивидуални аспекти, какъвто е случаят с психологията.

Така че най-голямата разлика между тях е, че социалните науки изучават човешкото поведение като част от колектив, като социално същество; докато човешките науки изучават аспектите на човека, които се разглеждат най-много в тяхната индивидуалност .

Координацията за подобряване на персонала във висшето образование (Capes), която е органът, отговарящ за стандартите за висше образование в Бразилия, счита, че много от дисциплините, изучавани в рамките на социалните науки, са част от областта на човешките науки, какъвто е случаят с философия, история и социология.

По този начин, въпреки че се считат за принадлежащи към различни области на знанието, е важно да се знае, че те са интердисциплинарни области и че заедно изучават многобройните социални аспекти.

Приложни социални науки

Приложните социални науки са деноминация на област от знания, създадена от Capes.

Според тялото са включени в областта на приложните социални науки като администрация, архитектура и урбанизъм, библиотекари, счетоводни науки, социални комуникации, право, социални услуги, между другото.

Вижте също значенията на антропологията, политическите науки, социологията и философията.