Механична енергия

Какво е механична енергия:

Механичната енергия е тази, която се произвежда от работата на едно тяло, което може да бъде прехвърлено на друго.

Механичната енергия е резултат от сумата на енергията, произведена от движенията на телата (кинетична енергия) с енергията, произведена чрез взаимодействието на телата, свързани с тяхното положение (гравитационна енергия или еластична потенциална енергия).

Тази сума може да бъде представена чрез формулата по-долу:

Според Международната система (SI) единицата за измерване, получена от формулата за механична енергия, е Джаул, представен с буквата J.

В по-ясен пример, нека си представим една ябълка, падаща от дърво. В това движение тя има кинетична енергия, тъй като тя се движи и придобива скорост; и притежава гравитационна потенциална енергия, защото притежава силата на гравитацията, която действа върху ябълката, причинявайки я да падне на земята.

Принцип на опазване на механичната енергия

Когато механичната енергия произхожда от система, в която няма триене, базирана на консервативните сили, получената енергия ще остане постоянна, т.е. енергията на тялото ще бъде постоянна, когато промяната настъпва само в модалностите на енергията (кинетична, потенциал).

Кинетична енергия

Една от частите, използвани в сумата на механичната енергия, кинетичната енергия е енергията, получена от преноса на енергия на системата, която поставя тялото в движение.

Вижте повече за смисъла на кинетичната енергия.

Потенциална енергия

Друга енергия идва от сумата на механичната енергия, потенциалната енергия е тази, която присъства в телата, давайки им възможност да извършват работа.

Когато енергията е свързана със силата на теглото, енергията се нарича гравитационна потенциална енергия . Още когато е свързана с еластична сила се нарича еластична потенциална енергия .

Виж също значението на потенциалната енергия.