Качествено изследване

Какво е качествено изследване:

Качественото изследване е метод на научно изследване, който се фокусира върху субективния характер на анализирания обект, изучавайки например неговите особености и индивидуални преживявания.

С качественото изследване респондентите са по-свободни да посочат своите гледни точки по определени теми, които са свързани с предмета на изследването.

В качественото изследване отговорите не са обективни, а целта не е да се преброяват количествата в резултат, а по-скоро да се разбере поведението на определена целева група.

Обикновено качествените проучвания се правят с малък брой респонденти.

Изборът на качествено изследване като изследователска методология се прави, когато целта на изследването е да се разбере защо някои неща, като избор на гласоподавател, възприятие за потребителите и т.н.

Качествени изследвания и количествени изследвания

За разлика от качествените, целта на количественото изследване е да се получат числени показатели, които показват предпочитания, поведения и други действия на лица, принадлежащи към определена група или общество.

Количественият метод е обективен, тъй като следва стандартизирани изследователски модели, като въпросници с множествен избор.

Пробите, събрани за участие в количественото изследване, също обикновено са много по-големи от качествения метод.

Въпреки това си струва да се подчертае, че качествените изследвания не служат като заместител на количествения модел, а по-скоро като на важно допълнение.

Друга важна разлика между двата модела на научното изследване е от гледна точка на изследователя за организацията на изследването: в количественото становище на изследователя трябва да се изключи; качествено, мнението на изследователя може да бъде включено в изследването.

Научете повече за различните видове изследвания и вижте какво да напишете в методологията.