епистемологична

Какво е епистемологичен:

Епистемологията е прилагателно на португалския език, използвано за класифициране на нещо, което е свързано с епистемологията .

Епистемологията идва от епистемологията, която в широк смисъл е синоним на теорията на познанието или на гнозиологията. В тесния смисъл той обозначава теорията на научното познание. Епистемологията може да се разглежда и като философия на науката. Епистемологията се занимава с природата, произхода и валидността на знанието, а също така изучава степента на сигурност на научното познание в различните му области, като основната цел е да се оцени нейната важност за човешкия дух.

Съвременната епистемология постави под въпрос реалистичната стойност на научната теория и предложи конвенционалистическа теза, която прави теорията не описание на реалния, а формален (модел) и концептуален механизъм на експерименталните наблюдения.

Когато се сблъска с определено знание, човек може да приеме различни нагласи: догматизъм, скептицизъм, релативизъм, перспективизъм.