включване

Какво е включване:

Включването е акт на включване и добавяне, т.е. добавяне на неща или хора в групи и ядра, които преди това не са били част от него.

Социално включването представлява акт на равенство между различните индивиди, които живеят в дадено общество. По този начин това действие позволява на всеки да има право да се интегрира и да участва в различните измерения на своята среда, без да страда от какъвто и да е вид дискриминация и предразсъдъци.

Някои от основните синоними на включването са: въведение; поставяне; включване; интеграция; интеграция; участие; рамка; abrangimento; всеобхватна; и затваряне.

Социално включване

Тя се формира от набор от действия, много от които са обхванати от закони, които гарантират равно участие на всички членове на едно общество.

Социалното включване осигурява интеграцията на всички индивиди, независимо от физическото състояние, образованието, пола, сексуалната ориентация, етническата принадлежност, наред с други аспекти.

Научете повече за социалното включване.

Включване в училище

Той се състои от идеята, че всички граждани трябва да имат право на достъп до образователната система, без сегрегация и дискриминация, поради пол, религия, етническа принадлежност, социална класа, физически и психологически условия и др.

Научете повече за включването в училище.

Цифрово включване

Тя представлява еднаква възможност за всички граждани да имат достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

В обобщение, цифровото включване се състои от демократизацията на технологиите, където, независимо от социалната класа, етническата принадлежност, религията и икономическата сила, индивидът може да се възползва от технологичните средства.

Научете повече за цифровото включване.