отсъждане

Какво е награда:

Решението е съдебно действие, което предоставя на някого собственост и собственост върху движимо и недвижимо имущество .

В Юридическия и Гражданския закон, съдебното решение е акт за прехвърляне на лицето, което насърчава съдебното изпълнение (изпълнителя) на иззетите активи или на събраните съответни доходи в процеса, при изплащане на кредита му срещу извършеното.

Съдебното решаване е акт или резултат от присъждане, което означава даване или произнасяне по съдебен ред, тоест да се обяви, че една добра или идеална част от него принадлежи на някого. Това е съдебно гарантиране на някого на имуществото на стоките, които трябва да бъдат или са били взети на публичен търг, в случаите, когато тази формалност не може да бъде премахната.

В административната област, възлагането е предоставянето или прехвърлянето на правото да се извършват творби на победителя от конкурса чрез тръжен процес.

В областта на недвижимото имущество решението е процес, при който се установява, че собствеността върху недвижимо имущество се прехвърля от първоначалния му собственик (прехвърлителя) на придобиващия (кредитора), който от този момент поема всички права на домейн и собственост, присъща на всяка и всяка концесия на активи (отчуждение).

Вижте също значението на задължителното присъждане.