ЗИД

Какво е PIS:

PIS е съкращението за Programa de Integração Social (Програма за социална интеграция), социалноосигурителна вноска, която има за цел да финансира плащането на застраховки за безработица, плащания и участие в приходите на органи и организации, както за служители на публични, така и на частни компании.

PIS е създадена чрез Допълнителен закон № 7/1970, който е предназначен за служители от частни фирми, които са управлявани от консолидацията на трудовото законодателство. PIS се администрира от Министерството на финансите и се заплаща от Федералната спестовна банка.

PIS има много прилики с COFINS, един от които е, че има два режима: един кумулативен и един некумулативен. В кумулативния режим ставките са 0.65%, докато некумулативната е 1.65%.

PIS е свързан и с PASEP (Програма за обучение на наследство на публичния сървър) и често съкращенията се появяват заедно: PIS / PASEP.

В някои ситуации хората, записани в PIS, получават бонус за заплата, който е еквивалентен на преобладаващата минимална работна заплата. За да получат, освен че са регистрирани, е необходимо да се изпълнят някои други изисквания.