Популярна култура

Какво е популярна култура:

Популярната култура е израз, който характеризира набор от културни елементи, специфични за обществото на нация или регион.

Често класифицирана като традиционна култура или масова култура, популярната култура е съвкупност от прояви, създадени от група хора, които имат активно участие в тях. Популярната култура е лесна за обобщаване и изразява отношение, възприето от няколко поколения по отношение на конкретен обществен проблем. По-голямата част от популярната култура се предава устно, от по-старите елементи на обществото до по-младите.

Популярната култура се осъществява чрез непрекъснатото взаимодействие между хора от различни региони и нуждата на човека да се впише в неговата или нейната околна среда. Социологията и етнологията, които изучават популярната култура, не са предназначени да правят оценъчни оценки, а да идентифицират постоянните и последователни проявления в една нация или общност.

Някои учени посочват, че всеки човек има в тях идеята за това, което е популярно, което се определя от направленията на традицията и общността.

Популярната култура се влияе от убежденията на въпросните хора и се формира благодарение на контакта между индивиди от определени региони. Тя може да включва области като музика, литература, гастрономия и др.

Бразилската популярна култура

Бразилската популярна култура се характеризира с различни културни категории, причинени от регионализма. В бразилската популярна култура е възможно да се проверят вариациите в музиката, танца и гастрономията. Музиката на sertaneja, капоейра, фолклорът, литературата на корделите, самбата са важни елементи на бразилската популярна култура. В областта на гастрономията, кухнята на Bahian е една от най-ценните в Бразилия.

Популярна култура и масова култура

Според някои автори е възможно единствено да се прави разлика между популярната култура и масовата култура, когато преминаването на времето разделя какво е мода и обстоятелства, като става част от същността на един народ. В този случай думата "маса" не се отнася до социална класа, а до голям брой хора в обществото.

Въпреки че двете изрази често се използват като синоними, някои хора се различават, като казват, че масовата култура разкрива културен продукт или направление, което се разпространява към масите, често на целия свят. Масовата култура често се посочва в средствата за масово осведомяване, а в по-голямата част от случаите тя се насърчава от индустриите с цел печалба. Пример за това са Coca Cola, MacDonald's, Pizza Hut и др.

От друга страна, популярната култура се отнася до различни прояви, които са популярни и произхождат от различни региони. Тя е повече свързана с традицията и се предава от поколение на поколение.

Разлика между популярната култура и ерудита

Ерудитивната култура, известна още като елитна култура или по-висока култура, е тази, която се получава чрез изследвания, теоретични изследвания и емпирични данни.

За разлика от популярната култура, ерудираната култура е почти изключително за хора с високо финансово положение. Операта и произведенията на изкуството са примери за прояви на ерудирана култура.

Вижте повече за разликата между популярната култура и ерудита.