RLP Счетоводство

Какво е RLP счетоводство:

В счетоводството, RLP означава Long-Term Assets, балансова сметка. Балансът е демонстрация, в която имате икономическа, финансова и капиталова позиция на дружеството в определен период.

Балансът се състои от две колони, наречени Активи и пасиви. Лявата колона се нарича Асет, където сметките за активи и права на компанията се групират в низходящ ред на ликвидност, т.е. сметките, които се преобразуват по-бързо в пари.

В колоната вдясно са представени сметките за пасивите, къде са задълженията за плащане и собствения капитал, които са средствата, инвестирани от партньорите. Сметките за отговорност са групирани в низходящ ред на пасивите, т.е. тези, които имат приоритет на плащане.

Дългосрочни вземания са тези, които ще бъдат реализирани след приключване на счетоводния баланс, като краткосрочни инвестиции, продажби и аванси с падеж над една година.