постулат

Какво е Постулат:

Постулат е изречение, което не е доказано или доказано и следователно става очевидно или става първоначален консенсус за приемането на дадена теория.

Постулатът не е задължително много ясна истина, той е формален израз, използван, за да се извлече нещо, за да се получи по-лесно резултат, чрез набор от изречения. Постулатът е предложение, което, макар и да не е очевидно, се смята за вярно без обсъждане.

Често постулата се разглежда като синоним на аксиома, защото и двете се приемат без дебат. Въпреки това, аксиомата може да има и друго значение, както в математиката, което може да е първоначална хипотеза за други изказвания, или изречение, предложение или правило, което позволява изграждането на формална система.

В някои специфични случаи като математика или някои естествени науки аксиомите не се приемат, защото са абсолютна истина, а защото са част от логически принцип, който е част от съвършена логическа последователност или защото те произтичат от емпирично познание, основано на наблюдение и научни данни.

Аксиомите съществуват и в машиностроенето, когато това е нещо, което се приема без формални доказателства и неговият избор е направен от утилитарна и икономическа гледна точка или може също да бъде хипотеза при моделирането.

Някои от най-известните постулати са постулата на Кох, постулата на Бор и постулата на Евклид.

Постулат и аксиома

Разликата между аксиомата и постулата е, че аксиомата сама по себе си съдържа доказателства и следователно не трябва да се доказва. Аксиомите не могат да бъдат извлечени от принципите на дедукция, нито пък да се демонстрират чрез формални деривации, защото те са начални хипотези.

Постулат е правдоподобен, дори и да не може да бъде демонстриран. От друга страна, една аксиома може да не е правдоподобна, но се счита за абсолютна истина.

Счетоводен постулат

Постулатите са в основата на счетоводството и могат да бъдат квалифицирани като описателни постулати, екологични постулати и нормативни постулати.