отговорност

Какво е Imputability:

Привилегията съответства на способността да се припише отговорността за престъпление на някого.

Терминът, много използван в наказателното право, определя онези хора, които могат да бъдат вменени наказания, т.е. Това означава, че тези лица са в пълно физическо и психическо състояние и са били наясно с деянието, за което са извършили престъпление или престъпление.

Психичните заболявания или непълното умствено развитие могат да се използват само за освобождаване на субекта от отговорност, ако докаже, че към момента на извършване на престъплението индивидът е бил лишен от всякаква възможност за разбиране и самоопределение.

В член 26 от бразилския Наказателен кодекс се посочва още, че непълнолетните лица под 18-годишна възраст са безупречни, т.е. те не са длъжни да поемат отговорност за извършените от тях престъпления.

Привилегията е един от условията за виновност . Концепцията не е единодушна в правната доктрина, но има разбиране, че вината се формира от следните измерения:

  • отговорност
  • Възможност за познаване на незаконосъобразността (ако субектът е могъл да разбере, че извършеното деяние е незаконно, т.е. наказуемо)
  • Изискване за различно поведение (ако в момента е възможно агентът да предприеме други действия)