DDC

Какво е DDC:

DDC е акроним за Директно набиране за таксуване, но може да има и други значения според използвания контекст.

В социалните мрежи, например, потребителите често използват съкращението DDC като абревиатура от "dedicated" или "dedication".

Обикновено DDC (като акроним за „посветен“) е знак, че определено съдържание, споделяно в социалната мрежа, е предназначено изключително за конкретен човек.

Например, когато потребител на Facebook публикува песен и използва фразата "ddc to so and so" като надпис на публикацията, това означава, че публикуването е специално насочено към този човек.

Научете повече за други съкращения, използвани в социални мрежи като LOL, Vdd и Flop.

Получено пряко избиране - DDC

Директно набиране за събиране (ddc) се прави от вмъкването на цифров префикс преди телефонния номер, който трябва да се набира.

В Бразилия, например, за местните разговори за таксуване на DDC е: 9090 + телефонен номер .

Въпреки това, за междуселищни разговори зареждането на правилния префикс е: 9 + 0 + код на превозвача + DDD + телефонен номер .

Вижте също значението на DDD и IDD.