Топлинна енергия

Какво е топлинна енергия:

Термичната енергия е форма на енергия, която е свързана с високи температури и топлина.

Топлинната енергия се формира като следствие от кинетичната енергия (движение) на молекулите и частиците на дадено тяло.

Колкото по-голямо е движението на тези частици, толкова по-висока е температурата и следователно, колкото по-интензивна е топлинната енергия.

Топлината се състои именно в предаването на топлинна енергия от едно тяло в друго. Този процес може да се осъществи чрез радиация, проводимост или конвекция .

Термодинамиката е областта на изследванията, отговорни за изучаването на топлинната енергия.

В един практически пример, съгласно принципите на термодинамиката, когато два тела с различни температури са в контакт, след известно време се забелязва, че и двете температури са еднакви.

Тялото с по-висока температура пренася топлина, т.е. топлинна енергия, на тялото с по-ниска температура.

Benjamim Thompson и James Prescott Joule бяха някои от пионерите в тази област. Всъщност джаулите (J) се използват като наименование на мерната единица, когато става дума за топлина като енергия, според международната система на термодинамиката.

Термоелектрическите централи произвеждат електроенергия на базата на топлинна енергия. Този процес изисква използването на горими суровини (като петрол, бензин, природен газ или въглища).

Предимства на топлинната енергия

  • Тя може да бъде получена от слънцето (слънчева енергия), без да замърсява околната среда.
  • Получава се от изгаряне на дърва, евтина суровина, намерена навсякъде.
  • Тя може да се получи чрез природен газ, който е по-малко замърсяващ от петрола и въглищните производни.
  • Това е бърза и евтина алтернатива на производството на електроенергия, в сравнение с водноелектрическите централи, например.

Научете повече за значението на Слънчевата енергия.

Недостатъци на топлинната енергия

  • Изгарянето на изкопаеми горива, използвани за получаване на тази енергия, причинява много замърсявания.
  • Освобождаване на големи количества въглероден диоксид (CO2).
  • Помага за увеличаване на парниковия ефект.
  • Това причинява обезлесяване и безсъзнателно изсичане на гори за извличане на дървесина.

Виж също и значението на ядрената енергия.