възвишен

Какво е Sublime:

Sublime е прилагателно от два жанра, което отговаря на това, което достига много висока степен в мащаба на морални, интелектуални или естетически ценности, е почти перфектно. От латинската sublimis, "която се издига".

Високото е термин, който се отнася до онова, чиито заслуги надхвърлят нормалното, е очарователното, възхитителното. "Висока картина", "възвишено изкуство" или "възвишена поезия".

Възвишеното е и това, което надхвърля човека, е онова, което е велико, величествено, считано за божествено.

Високата е тази, която е в издигната ситуация, много висока, преди всичко. Тя е синоним на изтъкнато, когато се използва за дефиниране на човек, който превъзхожда другите, който е отличен, по-висш.

По отношение на естетиката, възвишеното е това, което надхвърля прекрасното, онова, което е възхитително, което е прекрасно.

В Древна Гърция поетичният състав на лиричния жанр, наречен "ода", е стихотворение, написано за нещо възхитително, прекрасно.