възприемане на чужда култура

Какво е акултурация:

Акултурацията е съвкупността от промени, произтичащи от контакта, от две или повече групи индивиди, представителни за различни култури, когато са поставени в пряк и непрекъснат контакт.

Акултурацията е резултат от контакти, с постоянен характер, които обикновено предполагат предаването на определени елементи на културата от едно общество в друго.

Предаването на елементи от културата винаги се предхожда от връзка, която предполага приемане на някои и отхвърляне на други културни елементи.

Акултурацията често води до разпадане на една или няколко култури под влиянието на установените контакти между нейните членове.

Разпадането на една или повече култури често е под влиянието на установените между групите контакти. Също така често се сменя придобитите елементи, причинявайки социална дезорганизация, която може да включва пълно или частично изчезване на предишните конфигурации, както и сливането на определени елементи в нова конфигурация.

Терминът асимилация е това, което определя целия процес, който е свързан с промени в личността на хората, участващи в процеса на аккультурация.