TJLP

Какво е TJLP:

TJLP означава дългосрочен лихвен процент, икономически показател, установен с временна мярка № 684 от 31 октомври 1994 г., публикуван в Официален вестник на федералното правителство на 3 ноември 1994 г. и изменен със Закон 10183/2001.

TJLP е създадена, за да стимулира и регулира дългосрочните инвестиции в инфраструктура (водноелектрически централи, пристанища, летища, телекомуникационни системи, железопътни линии, пътища, водопроводна мрежа и канализация и др.) И в потребителския сектор.

Дългосрочното финансиране, отпуснато от Националната банка за икономическо и социално развитие (БНДЕС), също се регулира от TJLP.

Изчислението на TJLP се основава на следните параметри:

  • Инфлационна цел: IPCA - Индексът на широките потребителски цени е индекс по подразбиране;
  • Премия за риск: колкото по-голяма е вероятността от загуба на инвестиция на публична сигурност по отношение на друга инвестиция, считана за застраховка, толкова по-голяма е рисковата премия.

Органът, отговорен за тримесечното фиксиране на процентния процент на TJLP, е Националният паричен съвет (CMN). Оповестяването е отговорност на Централната банка на Бразилия.