Капиталови стоки

Какво представляват капиталовите стоки:

Капиталови стоки или производствени стоки са оборудването, съоръженията, стоките или услугите, необходими за производството на други стоки или услуги. Капиталовата стока не е включена директно в крайния продукт. Лицата, организациите и правителствата използват капиталови стоки в производството на други стоки или стоки.

Капиталовите стоки включват фабрики, машини, инструменти, оборудване и различни конструкции, които се използват за производство на други продукти за потребление. Има противоречия в употребата на думата. Например, автомобилите се считат за потребителски стоки, тъй като те обикновено се купуват за лична употреба, но камион може да се счита за основен актив, тъй като се използва от строителните компании при транспортирането на материали, за изграждане на къщи и сгради.

Технологията използва комбинация от фактори за производството на стоки и услуги. Селското стопанство и промишлеността могат да бъдат капиталоемки и трудоемки, като по-често използват труда или труда. Факторите на производството се формират от земя или природни ресурси, от труд, от капитал, от технологии и от предприемачество.

Научете повече за:

Капитал в икономиката