морален

Какво е морал:

Моралът е набор от правила, придобити чрез културата, образованието, традициите и ежедневието, и които ръководят човешкото поведение в обществото.

Етимологически, терминът морал идва от латинския морал, чието значение е „по отношение на митниците“.

Правилата, определени от морала, регулират начина, по който хората действат, като дума, свързана с морала и добрите нрави.

Тя е свързана с ценностите и конвенциите, установени колективно от всяка култура или от всяко общество от индивидуалното съзнание, което отличава доброто от злото или насилието от актове на мир и хармония.

Моралните принципи като честност, доброта, уважение, добродетел и др. Определят моралния смисъл на всеки индивид. Те са универсални ценности, които управляват човешкото поведение и здрави и хармонични взаимоотношения.

Етичен и морален

Моралът води поведението на човека пред нормите, установени от обществото или от определена социална група.

Тя се различава от етиката в смисъл, че има тенденция да преценява моралното поведение на всеки индивид в неговата среда. И двете търсят социално благополучие.

Научете повече за значението на етиката и морала.

измъчване

Съгласно член 483 от CLT (консолидиране на трудовото законодателство), тормозът възниква, когато поведението на дадено лице надхвърля социално установените правила или трудовия договор.

Тъй като са подложени на досадни ситуации, постоянната неконструктивна критика и унижение са характерни за тормоза.

Морал на историята

Този израз обикновено се използва след история, която показва урока, който човек може да научи от този разказ. Това е израз, често срещан в басни и популярни приказки.

Морал във философията

Във философията моралът има по-широк смисъл от етиката и определя "науките за духа", които разглеждат всички проявления, които не са изрично физически в човешкото същество.

Хегел разграничи обективната моралност, която се отнася до подчинение на моралните закони (установени от стандартите, законите и традициите на обществото); и субективната моралност, която се занимава с изпълнението на задължение чрез акта по собствена воля.

В литературата, особено в детската литература, моралът се свежда до заключение от разказаната история, чиято цел е да предаде морални ценности (правилно и грешно, добро и лошо, добро или лошо и т.н.), които могат да се прилагат в социалните отношения.

Морално, аморално и неморално

Определенията на аморалното и неморалното са свързани с морала, но изразяват различни значения.

Аморалността е всеки тип поведение или ситуация, която противоречи на принципите, установени от морала. Например липсата на скромност, непристойност и т.н.

Вече аморалното поведение или ситуация е липсата на познание или представа за това, което е морал. Хората с аморално поведение не познават моралните принципи на дадено общество, затова не ги следвайте.

Научете повече за смисъла на аморално и неморално.