прокарн

Какво е Procarionte:

Прокариотът е единичен едноклетъчен организъм, който не притежава мембранно разделение на вътреклетъчните си продукти, тоест не разполага с отделения вътре в клетката (метаболитите са разпръснати в цитоплазмата), нито пък има истинско ядро ​​(хромозома, диспергирана в цитоплазмата).

Думата "прокарион" идва от гръцките термини pro = first и karyon = nut, nucleus. Бактериите и сините водорасли са част от прокариотната клетъчна група.

Прокариотите се появяват много преди еукариотите, с вкаменелости от 3 милиарда години, докато еукариотите се появяват вероятно преди 1 милиард години.

Прокариотните клетки нямат ядрена обвивка, обвързваща генетичния материал. Те също така нямат мембранни органели и цитоскелет, така че няма транспортиране на везикули, участващи във входа (ендоцитоза) и в

(екзоцитоза) на веществата.

Прокариотите са лишени от някои котоплазматични органели, такива като митохондрии, пластиди, комплекс на Голджи, ендоплазмен ретикулум и особено кариомембрани, което причинява диспергиране на ДНК в цитоплазмата.

Разделянето на прокариотните клетки не се осъществява чрез митоза и техните ДНК нишки не преминават през процес на кондензация, който оставя хромозомите видими под оптичен микроскоп по време на клетъчното делене.

Прокариотните клетки, които извършват фотосинтеза, имат своите цитоплазми някои мембрани, успоредни един на друг, и са свързани с хлорофил или други пигменти, отговорни за улавянето на светлинна енергия.

За разлика от еукариотните клетки, прокариотите нямат цитоскелет, който е отговорен за движението и формата на клетката.

Простата форма на прокариоти, която обикновено е сферична или с форма на пръчка, се поддържа от извънклетъчната стена, произведена в цитоплазмата и прикрепена към външната повърхност на клетъчната мембрана.

Основната разлика между прокариотните и еукариотните клетки е, че последните притежават обширна мембранна система, създаваща в цитоплазмените микрорегиони, които съдържат различни молекули и изпълняват специализирани функции.