gnosiology

Какво е Гнозиология:

Гнозиологията е част от философията, която изучава човешките знания . Тя се формира от гръцкия термин " гнозис ", който означава "знание" и " логос ", което означава "доктрина, теория".

Тя може да се разбира като обща теория на знанието, в която тя се отразява върху съгласието на мисълта между субект и обект. В този контекст обектът е нещо извън духа, идея, феномен, концепция и т.н., но възприемано по съзнателен начин от субекта.

Целта на гнозиологията е да отразява произхода, същността и границите на знанието, когнитивния акт (познаващо действие).

Епистемологията е и теория на познанието, но се отличава от гнозиологията, защото е свързана с научното познание (епистема), т.е. научно изследване и всички свързани принципи, закони и хипотези.