хипербола

Какво е хипербола:

Хиперболът е фигура на речта, класифицирана като фигура на мисълта, която се състои в преувеличаване на идеята с изразителна цел. Това е умишлено преувеличение в изразяването .

Например:

Умирам от жажда. (вместо да бъде много жаден)

Тя плачеше от сълзи . (вместо да плаче много)

Казах ти това милион пъти . (вместо да ви казвам това няколко пъти)

Граматиката е набор от правила, които установяват определено използване на езика, наречен култивиран стандартен или стандартен език. Тези норми не винаги се спазват от оратора, който често се отклонява от него, за да подсили посланието чрез изграждане на ново и оригинално послание.

Хиперболът е един от тези начини, за да се преувеличава или преувеличава истинността на фактите.

Хипербола в геометрията

В хиперболната геометрия е мястото на точките на равнината, чиято разлика на разстоянията до две неподвижни точки на една и съща равнина е постоянна. Това е пресечната точка на прав кръгъл конус с равнина, която прави оста на конуса по-малък от ъгъла на върха.