разпространение

Какво е разпространение:

Spread е английска дума, която означава да се разпространява нещо и може да се използва като съществително, което означава разпространение или разширение . Тя също е често срещана дума в областта на икономиката, по-специално банковото разпространение .

Думата спред означава да се разпространява или разпространява едно нещо над друго. Ех: Чувствам се малко зле, защото разнасям твърде много масло върху хляба си. / Аз съм малко болен, защото разнасям много масло на хляба си.

Тази дума обаче може да означава и разпространение на болест, знания, новини и т.н. Пример: Разпространете думата! Всеки трябва да остане у дома, защото болестта се разпространява много бързо. Разпространете думата! Всеки трябва да остане у дома, защото болестта се разпространява много бързо.

В лабораторните техники разпръсквателната плоча (известна също като повърхностно разсейване) е една от техниките, използвани за преброяване на микроорганизми в проба.

Банков спред

В областта на икономиката банковият спред е разликата между сумата, платена на производителя за даден продукт, и стойността, която потребителят плаща за същия продукт. Банковият спред също е тясно свързан с лихвените проценти, което означава разликата между лихвения процент, който банката плаща, и лихвения процент, който се налага от същата банка на хора, които се нуждаят от заем.