Морални щети

Какви са моралните вреди:

Моралните вреди са загубите, претърпени от нападение срещу морала и достойнството на хората, характеризиращо се като престъпление спрямо репутацията на жертвата . Всяка загуба на чест може да се характеризира като морална вреда.

Моралът (съществително) е част от философията, която се занимава с обичаите, задълженията и начина, по който хората се държат в отношенията с връстниците си. Моралът (прилагателно) е свързан с добрите обичаи, които имат добри обичаи.

Когато се прави атака не само върху достойнството на човек, но и върху някаква физическа изгода на този човек, това е случай на морални и материални щети.

<Previous Next>

Всеки, който се чувства обиден в своя морал, може да предяви иск в съда за вреди.

Лицето, което страда от морални щети и е разтърсено неговото достойнство, може да предяви иск за обезщетение и да поиска обезщетение.

Обезщетение за морални щети

Всяко лице, което страда от морални щети, може да поиска обезщетение в съда, при условие че може да докаже вредата.

Дълго време бразилският закон обсъжда възможна компенсация за морални щети, но днес правото на обезщетение е определено в чл.