Metanoia

Какво е Metanoia:

Метаноя означава действието на промяната на ума или мисленето, т.е. неспазването или вярването в определено нещо, за да изпитате нов начин на виждане на живота, например.

От богословска гледна точка, метаноята представлява процес на покаяние и обръщане на индивида към определена доктрина . Тя се състои в тълкуването на живота на човека, било то морално, интелектуално или духовно.

За религията метаноята е постоянен и нарастващ процес, който започва от момента, в който индивидът разпознае и приеме вярата им в учението, което му се проповядва.

За психологията метаноята е промяната на менталния модел на индивида, представляващ процес на реформиране на психиката на човека. Ученето е отговорно за тази промяна, рационално, интелектуално, емоционално и духовно. По този начин може да се каже, че метаноята е дълбока трансформация на индивида, когато той променя своето съзнание за света, или като го разширява, или го ограничава.

Етимологично, думата metanoia произхожда от гръцкия metanoein, образуван от обединението на мета, което означава "след"; и νοῦς, което означава "мисъл" или "интелект". По този начин буквалното тълкуване на този термин ще бъде подобно на "да се промени собствената мисъл".