Счетоводство по МСФО

Какво е счетоводство по МСФО:

Английското съкращение МСФО - Международни стандарти за финансово отчитане означава Международни стандарти за финансово отчитане в португалския превод.

МСФО са набор от международни счетоводни стандарти, издадени и преработени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), които имат за цел да стандартизират счетоводните процедури и политики между страните, като подобрят концептуалната рамка и същото тълкуване на финансовите отчети.

Анализът на финансовите отчети да се тълкува по същия начин от неговите потребители (мениджъри, инвеститори, анализатори и институции), качествени характеристики като яснота, надеждност, приложимост и баланс между разходите и изготвянето на финансовите отчети, имат едни и същи критерии.

Комитетът по счетоводни изявления (КЗК) е създаден с Резолюция CFC No. 1, 055 / 05 с цел издаване на технически становища, насочени към сближаването на бразилското счетоводство с международните стандарти.

Виж също счетоводните принципи.