Общо търсене

Какво е сборно търсене:

Съвкупното търсене (ДА) означава съвкупността от стоки и услуги (общо търсене), които в дадена икономика, потребители, дружества и държавата са склонни да купуват на определено ниво на цените и в даден момент.

В икономиката на страната, съвкупното търсене представлява общите разходи за закупуване на стоки и услуги, които ще бъдат закупени за всяко ценово ниво. Тя е свързана с общата продукция, БВП (брутен вътрешен продукт) на страната, когато нейните запаси са стабилни.

Съвкупното търсене зависи от някои фактори като: парична и фискална политика, потребителски доход за потребление, данъци, на които са обект, публични разходи, извършвани от държавата, наред с други.

Кривата на съвкупното търсене разкрива количеството стоки, които потребителите искат да купуват на всяко ценово ниво. Той има отрицателен наклон поради ефекта от дохода, лихвения процент и валутния курс.