работния процес

Какво е работен поток:

Workflow е английски термин, който означава "работен поток" в португалския превод.

Концепцията на работния процес е поредица от стъпки, необходими за автоматизиране на процеси в съответствие с определен набор от правила, позволяващи им да бъдат предавани от едно лице на друго.

В тази автоматизация, документи, информация или задачи се предават от един участник на друг, за да извършат действие, съгласно набор от процедурни правила.

Автоматизацията на бизнес процесите идентифицира различните дейности на процеса, процедурните правила и свързания с тях контрол на данните, за да управлява работния процес .

Работният поток представлява връзка между технологията и бизнес процесите, където всеки предизвиква връзка с другия.

Технологията на работния процес свързва производствената единица и офиса или технологията с организационната култура и свързва хората с процесите в организацията.

Има софтуерни програми, които имат задачата да управляват Workflow . Тези системи са известни като Workflow Management Systems (WfMS) и гарантират, че стъпките, които автоматизират процесите се извършват в правилната последователност.

Технологията на работния поток също действа като информационен канал, тъй като работният процес се занимава директно с хората и тяхното взаимодействие в организации.

Вижте също значението на WFM.