Критичен преглед

Какво е в прегледа:

Критичният преглед е своеобразно информативно и интерпретативно резюме по дадена тема, било то литературна, кинематографична, музикална и т.н.

Основната характеристика на този жанр на преглед е използването на критичен тон, т.е. способността да се интерпретират най-важните точки от темата и да се изразят мнения за него, въз основа на текстове и информация от други източници, които могат да допълнят представения аргумент.

За да направи този вид преглед, авторът трябва да има минимално критично разсъждение върху разглежданата тема.

Научете повече за значението на Критичното отражение.

Критичните прегледи са рутинната работа на академичните среди и някои журналисти, например отговорни за разглеждането на определени теми, които са от обществен интерес като форма на предоставяне на услуги.

Струва си да се припомни, че в критичните прегледи цари тълкуването на рецензента. Въпреки това, той трябва да напише работата си в съответствие с принципите на безпристрастност, т.е. без да взема под внимание фактори, които са външни за представените в разглежданата работа.

Един добър критичен преглед трябва да бъде обективен и ясен, лесен за разбиране и разбиране за читателите като цяло.

Научете повече за смисъла на Review.

Функции за критичен преглед

Някои от ключовите фактори за изграждането на критичен преглед са:

  • Представя се подробно основната информация за разглежданата работа;
  • Опишете структурата на работата, както и фокуса на съдържанието му;
  • Изравняване на информацията с аргументи и гледни точки на различни автори;
  • Критично критикувайте критичните точки на работата (били те отрицателни или положителни);

Вижте също значението на научния текст.