GFIP

Какво е GFIP:

GFIP означава FGTS и Ръководство за извличане на информация от социалното осигуряване. Това е ръководство, което се използва за събиране на FGTS (Гаранционен фонд за време на служба) и за предоставяне на информация за осигурените лица на социалното осигуряване. Той е създаден, за да замени FGTS-GRE Guide.

Юридическите лица са задължени да предоставят GFIP на месечна база в следните случаи:

  • когато трябва да съберат гаранционния фонд за времето на работа на работниците; и / или,
  • когато предоставят информация относно възнагражденията, натрупани от служителите, и трудовото правоотношение.

Горната информация е от съществено значение за социалното осигуряване да има функционален запис на притежателите на полици.

GFIP осигури по-ефективен начин за събиране на стойностите на FGTS и добави полезна информация за улесняване на достъпа до доказателство за времето на вноските на осигурените лица, както и за подобряване на социалните грижи.

Доставката на GFIP трябва да се извършва с магнитни средства до седмия ден от месеца, следващ компетентността на генератора, чрез SEFIP, която е програмата, която генерира и отпечатва ръководството. SEFIP може да се намери на уебсайта на Федералната агенция по заетостта.